BIJEENKOMSTEN

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Leden Vergadering, ALV, is het hoogste orgaan binnen Leefbaar Simpelveld. Elk lid heeft toegang en stemrecht. De ALV vindt een keer per jaar plaats.

 

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van:

 

o        Een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en

o        Een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

 

Naast het beleid kunnen er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV, zoals:

 

o        Het chargeren en dechargeren van bestuursleden.

o        Het installeren en beëindigen van commissies.

o        Het behandelen van moties.

o        Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).

 

Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR.

 

o        Wijzigingen van de statuten.

 

Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Het quorum ligt meestal aanzienlijk hoger. Ook moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.

 

Fractievergadering

Voorafgaand aan de raadsvergadering bespreekt het fractieoverleg alle agendapunten. Het is de bedoeling dat de fractieassistenten de raadsleden bijstaan in hun voorbereiding op de raadsvergadering. Fractieassistenten worden dus geacht deskundig te zijn op een bepaald onderdeel. Momenteel bestaat de fractie uit 3 raadsleden, 6 fractieassistenten en 1 wethouder.

 

Commissievergadering

Een raadsvergadering wordt voorafgegaan door de commissievergadering, die in 3 delen is opgesplitst en meestal op 2 avonden wordt gehouden. In deze commissievergaderingen treffen fractieassistenten en raadsleden het College. De voorstellen van het College worden uit en te na besproken. De commissie bepaalt of een raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de raadsvergadering. Elke fractie geeft ook aan of men het al dan niet eens is met de voorstellen. Het kan ook gebeuren dat een fractie zich verder wil beraden en pas later aangeeft of een voorstel al dan niet gesteund kan worden.