VERKIEZINGSPROGRAMMA PERIODE 2018-2022

Download
Verkiezingsprogramma periode 2018-2022
programma 2018-2022.pdf
Adobe Acrobat document 236.5 KB

Voorwoord:

Leefbaar Simpelveld (LS) is een onafhankelijke lokale politieke partij. De leden van LS zijn politiek betrokken mannen en vrouwen van allerlei ‘kleur en afkomst’, met een oprechte passie voor de burgers van Bocholtz en Simpelveld. Integriteit is voor ons van belang. Dat betekent dat wij eerlijk en oprecht zijn en zullen zijn.

 

De gemeente Simpelveld is van u. U woont hier, u werkt hier en u onderneemt hier. Vanuit die gedachte is en blijft het motto van LS “dicht bij de burgers van Bocholtz en Simpelveld”. De belangen van onze burgers zullen wij met daadkracht vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

 

De algemene kenmerken van LS zijn:

a. Brede Burger Partij

LS is een brede burgerpartij met wortels in alle religieuze, sociaal-maatschappelijke en economische lagen van onze samenleving. Onze leden zijn belangrijk want zij kennen de mensen in de gemeente, zij proberen steeds op de hoogte te blijven van wat zich afspeelt in onze gemeente en wat de mensen bezighoudt. Andersom proberen wij als partij zo herkenbaar en benaderbaar mogelijk te zijn. Deze wisselwerking is voor onze politici heel belangrijk en geheel in lijn met ons motto.

 

b. LS werkt lokaal

Problemen en situaties die elders spelen, vooral in Parkstad Limburg of in het Heuvelland, vragen om een andere afweging en besluitvorming dan op ons lokale niveau. Wij streven constant naar een goede afweging tussen het algemeen belang en het gemeentebelang. Echter ons uitgangspunt zal altijd het lokale beleid zijn.

 

c. LS werkt sociaal

LS wil zich graag inzetten voor een zo goed mogelijk sociaal beleid. De gemeente krijgt steeds meer taken op sociaal gebied toegewezen van de landelijke overheid maar helaas met minder geld dan vroeger beschikbaar was. De gemeente zal hierdoor nieuwe initiatieven moeten ontwikkelen om zo veel als mogelijk goede sociale voorzieningen in stand te houden. LS zal veel aandacht blijven besteden aan de echte minima en onze inwoners die zorg nodig hebben. Naast het jongerenbeleid zullen wij ook het ouderenbeleid niet uit het oog verliezen zeker gelet op de toenemende vergrijzing. Om onze mensen met raad en daad bij te staan blijft LS maandelijks haar spreekuur in het gemeentehuis houden.

 

d. Het LS programma.

Politiek bedrijven is niet alleen het maken van een partij programma en vervolgens die doelen nastreven, er is zoveel meer. Het navolgende LS programma bevat de hoofdlijnen met als belangrijkste onderwerpen: zelfstandigheid, toerisme, zorg & sociaal beleid. Onze aandacht zal zeer zeker ook uitgaan naar nieuwe onderwerpen die niet in het ons programma staan. Wij staan altijd open voor de mening van onze inwoners.. Het is voor ons van belang dat de lijnen tussen burgers en politieke vertegenwoordigers kort zijn.

 

Het programma:

1. Zelfstandigheid

• LS wil een zelfstandige gemeente Simpelveld, die op bestuurlijk en ambtelijk niveau nauw samen- werkt met de gemeente Voerendaal.

• De gemeente Simpelveld maakt deel uit van het samenwerkingsverband Parkstad Limburg en onder- steunt dit samenwerkingsverband. Bij deze samenwerking staat voorop dat de eigen identiteit van Simpelveld en Bocholtz niet verloren mag gaan.

• Het samenwerkingsverband Euregio kan als voorbeeld dienen. Samenwerking met het Duitse achterland dient versterkt te worden. Wij streven naar ontsluiting van de grenswegen als een belangrijke eerste stap in verdere samenwerking.

 

2. Toerisme

• LS ziet voor de gemeente Simpelveld vooral kansen binnen het toerisme. Onze toeristische parels kunnen verder ontwikkeld worden. Het buitengebied blijft een rustpunt voor de eigen inwoners en is een prima uitvalbasis voor een bezoek aan het heuvelland.

• Ons cultureel erfgoed is verbonden met het toeristisch beleid. Onze gemeente kent waardevolle historische panden, zoals de beide kloosters, de oude carréboerderijen, kasteel de Bongerd, station Simpelveld en het Kanthuis. Zo nodig dient voor deze gebouwen een nieuwe invulling gezocht te worden.

• LS is voorstander van kleinschalige toeristische initiatieven, zoals kamperen bij de boer en grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes.

 

3. Financiën & economie

• De gemeentelijke financiën moeten gezond blijven. LS staat voor een sober en vooral solide financieel beleid. Lastenverhoging voor de burgers zal in principe beperkt blijven tot de inflatiecorrectie.

• LS wil een doelmatige bedrijfsvoering die dienstbaar is voor de burgers. Onze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden indien de middelen hiervoor aanwezig zijn..

• Wij steunen de plannen om de leefbaarheid in de kern Bocholtz op langere termijn te borgen. Met én het Integrale DorpsOntwikkelingsPlan én het nieuwe ondernemerscollectief Bóches Beiee liggen er voldoende aanknopingspunten.

• De belastingdruk mag niet verder stijgen, indexering van de tarieven is mogelijk conform inflatie. Wij willen bezien of de hondenbelasting afgeschaft kan worden.

 

4. Zorg & sociaal beleid

• De gemeente heeft inmiddels veel taken uit te voeren, die voorheen bij het Rijk lagen. Decentralisatie vergt een grotere participatie van de burgers. Een project als ‘D’r Durpswinkel’ is daarbij onmisbaar.

• Voor LS heeft het ondersteunen van de meest kwetsbaren in onze gemeente een hoge prioriteit. De vergrijzing vraagt steeds meer zorg en daarom zijn zorg- en ouderenbeleid voor ons zwaarwegende speerpunten. In Bocholtz is vernieuwing van het zorgcentrum een must.

• LS wil dat mensen, die een uitkering krijgen en geen werk hebben, worden ingezet binnen onze gemeenschap. Onze achterliggende gedachte is dat deze mensen via een actieve bezigheid een grotere kans maken op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast blijven deze mensen betrokken bij hun sociale omgeving waardoor het risico op sociaal isolement kleiner wordt.

• Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke functie in onze gemeenschap. Het verhoogt de kwaliteit van de lokale samenleving en verrijkt het voorzieningenaanbod op velerlei terrein.

• Jeugdwerk is van belang, wij willen bekijken of een skatebaan alsnog gerealiseerd kan worden.

 

5. Veiligheid

• Onze gemeente scoort goed op het gebied van veiligheid. Met realisering van de nieuwe brandweer- kazerne zal de dekkingsgraad optimaal worden. Oprichting van Whatsappgroepen draagt ook bij aan een groter veiligheidsgevoel. Naar optimale veiligheid moet steeds gestreefd worden.

• Er dient nog meer gebruik gemaakt te worden van digitale communicatie netwerken en waarschuwingssystemen als amber-alert, burgernet en Mijn buurt/politie.nl.

• LS zal toezien dat de diverse rampenplannen waar nodig zijn bijgewerkt. Naast opleidingen is het van sterk belang dat de plannen ook worden beoefend met realistische scenario’s, zowel door de diverse diensten als alle leidinggevenden.

 

6. Ruimtelijke ordening en infrastructuur

• Nieuwbouw moet in overeenstemming blijven met het uiterlijk en karakter van beide kernen. Bij vervangende nieuwbouw moeten de oude gevels zoveel als mogelijk bewaard blijven. We willen uitvoering van het Beeld kwaliteitsplan, waarin aangegeven wordt op welke wijze het beste gebouwd kan worden. Het hergebruik van beeldbepalende gebouwen moet met behoud van karakter worden gestimuleerd. Handhaving van het dorpskarakter is nodig, grootschalige hoogbouw (meer verdiepingen) past hier niet en we willen veelvuldig gebruik van groenvoorzieningen stimuleren.

• De ontwikkeling van de woonvisie Parkstad wordt scherp gevolgd. In overleg met alle belanghebbende partijen, zoals de Woningstichting en zorgpartijen, wordt beleid ontwikkeld over ruimtelijke in- richting.

• Behoud van natuur- en landschapswaarden is een belangrijk uitgangspunt bij de planning van nieuw- bouw en de aanleg van wegen. Gestreefd moet worden naar een aaneengesloten structuur van ‘binnen- en buiten dorps’ groen. Buurtkernen moeten afgeschermd blijven of worden met groene zones.

• Ruimtelijke ordeningsplannen moeten consequent gehandhaafd blijven, omzetting van ‘groen’ naar ‘bebouwd’ moet worden bemoeilijkt door compensatieheffingen. De opbrengst daarvan kan benut worden voor herbeplantingsprojecten, natuuraanleg en revitaliseringsprojecten.

• Bij voorstellen om bestemmingsplannen te wijzigen moet er een informatieplicht naar de burgers ko- men.

• LS zet zich in voor leefbaarheid in de wijken. Invoering van de wijkschouw was een eerste begin om burgers en gemeente samen te brengen. Dit contact moet in breder perspectief geplaatst worden. Dat kan door medewerkers van de buitendienst te koppelen aan een buurt of wijk. Signalen zullen sneller opgepakt worden en tot uitvoering gebracht.

 

7. Milieu

• Het milieu vraagt grote inspanningen van overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties. Wij zijn voor een gedegen, maar niet overdreven aanpak van het milieu. Het milieu is een van de pijlers waarop leefbaarheid is gebouwd.

• Op het gebied van milieuhandhaving is betere samenwerking naar onze mening een vereiste. Het gaat daarbij om milieuhandhaving in de brede zin van het woord: handhaving op het grijze terrein (milieuhygiëne), het groene (natuur en landschap), het rode (ruimtelijke ordening) en het blauwe (water- kwantiteit en -kwaliteit). We moeten er op kunnen vertrouwen dat wat is vastgelegd in vergunningen vastlegt, ook wordt nageleefd.

• Een aspect van het milieu is duurzame ontwikkeling, d.w.z. investering in energiebesparing, het gebruik van schone energiebronnen en integraal waterbeheer. Duurzame ontwikkeling draagt bij aan een evenwichtige toekomst. LS is blij dat veel huizen voorzien zijn van zonnepanelen. LS pleit ook voor plaatsing van kleine windmolens op particulier terrein.

 

8. Kerk en samenleving

• De kerk neemt binnen de woongemeenschappen Bocholtz en Simpelveld nog steeds een belangrijk- plaats in. Het is voor LS dan ook van belang dat de omgeving van kerken, kloosters en begraafplaatsen een verzorgde uitstraling heeft. Hierbij wordt gedacht aan een passende verlichting en groenvoorzieningen. Ook de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van de kerken en begraafplaatsen is noodzakelijk.

• De gemeentelijke begraafplaats dient een oase van rust en groen te zijn. Regelmatig toezicht op de naleving van de spelregels op de begraafplaats is nodig. De regels voor uitbreidingsplannen moeten voor de begraafplaatsen in Simpelveld en Bocholtz gelijk zijn.